Dziennik Gazeta Prawna rozmawia z FRUX o kontrolach w NGO

FRUX ocenia sytuację ryzyko w fundacjach. Kontrolerzy ZUS zaczęli ich regularnie odwiedzać. Wręcz hurtowo kwestionują umowy o dzieło, od których co do zasady nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Twierdzą, że należy je traktować jako zlecenia, a te podlegają ozusowaniu. Efekt jest taki, że fundacjom każe się teraz odprowadzać zaległe składki oraz karne odsetki, a to może oznaczać, że wiele z nich będzie zmuszona zakończyć swoją działalność.

Czytaj więcej:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901964,organizacje-pozarzadowe-skaldki-do-zus-umowa-o-dzielo.html

ZUS stowarzyszenia i fundacje FRUX w ABC Wolters Kluwer businss

FRUX w ABC Wolters Kluwer businss:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych alarmują, że kontrolerzy ZUS zaczęli ich regularnie odwiedzać. Wręcz hurtowo kwestionują umowy o dzieło, od których co do zasady nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej na:
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/organizacje-pozarzadowe-pod-ostrzalem-zus

Mini księgowość dla małych organizacji już od 2016 r.

W końcowej fazie procesu legislacyjnego znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (m.in. w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), który jest kolejnym etapem wdrażania unijnej dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rachunkowości. Przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. będą stanowiły znaczące odciążenie zarówno administracyjne jak i finansowe dla małych organizacji.
Przewidziane są dodatkowe uproszczenia, które ograniczą pracochłonność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty – m.in. możliwość klasyfikowania w sposób uproszczony umów leasingu, odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Uproszczoną księgowość – tj. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w ustawie zamiast ksiąg rachunkowych będą mogły prowadzić również małe organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz inne podmioty działające w sferze zadań publicznych, które spełniają poniższe kryteria:
– nie prowadzą działalności gospodarczej,
– nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,
– osiągają przychody ze ściśle określonych w ustawie tytułów w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł rocznie.

Z przepisów ustawy nie będą zatem mogły skorzystać organizacje mające status pożytku publicznego oraz organizacje prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez organizację będzie podejmował jej organ zatwierdzający w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Musi o tym poinformować urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji lub w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Przepisy znowelizowanej ustawy będą mogły być zastosowane do prowadzenia uproszczonej księgowości od 1 stycznia 2016 r.

Obsługa prawna – porady, opracowanie lub zmiany statutów i regulaminów, rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Frux uruchamia nowe usługi

Usługi dla osób i firm tworzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w zakresie:

  • wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działań o charakterze społeczny
  •  struktury władz organizacji i wzajemnych relacji jej organów
  • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych

Opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń przy ścisłym uwzględnieniu specyfiki konkretnego pomysłu oraz potrzeb założycieli/fundatorów

Opracowanie pakietu uchwał fundatorów lub odpowiednio komitetu założycielskiego niezbędnych do powołania fundacji/stowarzyszenia

Wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o rejestrację fundacji/ stowarzyszenia w Krajowym rejestrze Sądowy

Dla osób lub firm prowadzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w następującym zakresie:

  • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych
  • zakresu i terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych spoczywających na organizacji
  • zakresu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy
  • zmian statutu oraz zmian składu władz organizacji
  • likwidacji lub połączenia z inną organizacją

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiany statutu – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Zmiany personalne we władzach organizacji – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Opracowywanie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy

Rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego

Realizacja obowiązków sprawozdawczych obejmująca przygotowanie kalendarza sprawozdawczości dla organizacji, sprawdzanie sprawozdań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, składanie wymaganych sprawozdań

Zapraszamy do współpracy

Zespół Frux sp. z o.o.