Rejestracjia podmiotu zagranicznego do VAT

Zagraniczni przedsiębiorcy dokonują rejestracji dla celów polskiego VAT, składając kompletnie wypełnione i podpisane przez upoważnioną osobę formularze NIP-2 i VAT-R.

Do składanego zgłoszenia rejestracyjnego powinni też załączyć następujące dokumenty:

1)            oryginał wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju zarejestrowania przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego /powinien być aktualny/

2)            oryginał zaświadczenia wydanego przez władze podatkowe kraju prowadzenia działalności potwierdzający zarejestrowanie dla potrzeb VAT w tym kraju, przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,

3)            umowę rachunku bankowego z bankiem w Polsce,

4)            umowę z biurem rachunkowym,

5)            opis działalności w Polsce uzasadniający potrzebę rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce, PKD

6)            pełnomocnictwo /osoba fizyczna udziela pełnomocnictwa osobie fizycznej/,

Czasami dodatkowo:

1)            oryginał umowy spółki (lub innego aktu założycielskiego przedsiębiorcy zagranicznego) przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego /przypadek, gdy wyciąg z rejestru nie jest czytelny/,

 

Za dokonanie rejestracji przedsiębiorca zagraniczny powinien również uiścić opłatę skarbową w kwocie 170 zł. Za udzielenie pełnomocnictwa 17 pln.

http://frux.co/dla-podmiotow-zagranicznych/

english:

http://frux.co/en/