Likwidacja czy zawieszenie działalności w NGO

Gdy organizacja zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Należy podjąć strategiczną decyzję:

– czy likwidować organizację całkowicie?

– czy można zawiesić wykonywanie działalności?

–  czy lepiej utrzymać status quo  i poczekać na rozwój wydarzeń?

 

Decyzja powinna być oparta na wnikliwej analizie. Szczególnie należy wziąć pod uwagę:

– perspektywy na działalność w przyszłości,

– koszty przeprowadzanych zmian /księgowość, prawo/.

 

Likwidacja

Członkowie stowarzyszenia mogą podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu.

Często w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje, decyzję w tych sprawach podejmuje walne zebranie członków.

Fundacja nie może, w przeciwieństwie do stowarzyszenia, zostać rozwiązana wyłącznie na mocy uchwały własnego organu lub decyzji fundatora. Powszechny jest również pogląd, że fundację można zlikwidować wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie w art. 15. To stanowisko oznacza, że fundację można zlikwidować wyłącznie, gdy przewiduje to ustawodawca, nie zaś na mocy postanowień statutu lub z woli jakiegokolwiek organu fundacji.

Najważniejsze elementy procesu likwidacji organizacji, to:

 • powstanie przesłanek ustawowych do likwidacji organizacji, lub podjęcie stosownej uchwały /gdy prawo daje taką możliwość/,
 • Zawiadomienie sądu rejestrowego o wszczęciu likwidacji,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań.
 • Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.
 • Po zakończeniu likwidacji przedstawić właściwemu organowi organizacji do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.
 • Zgłoszenie do sądu wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Poinformowanie urzędu statystycznego
 • Poinformowanie urzędu skarbowego
 • Upublicznienie informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
 • Przeprowadzenie czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji takich jak np. ściąganie wierzytelności, wypełnienie zaciągniętych zobowiązań.

 

 

Zawieszenie działalności

Przepisy polskiego prawa nie przewidują możliwości zawieszenie działalności organizacji. Stowarzyszenie czy fundacja wciąż działają, nawet jeśli nie prowadzą działań.


Status quo  i kontynuowanie działalności

Wiele organizacji decydują się na to rozwiązanie, szczególnie gdy przyszłość nie jest pewna i gdy organizacja nie decyduje się na likwidację.

Rozwiązanie to eliminuje ponoszenie kosztów na obsługę prawną związaną z likwidacją. Utrzymane są natomiast koszty obsługi księgowej na pewnym poziomie – należy wywiązywać się z obowiązków nałożonych przez przepisy.

 

FRUX umożliwi Państwu realizację każdego z powyższych rozwiązań.

 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z likwidacją NGO,
 • Mamy specjalną ofertę dla organizacji, które potrzebują wygasić swoją działalność, lecz nie decydują się na likwidację.

Likwidacja czy zawieszenie działalności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdy spółka zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Należy podjąć strategiczną decyzję:

– czy likwidować spółkę całkowicie,

– czy zawiesić wykonywanie działalności,

–  czy utrzymać status quo  i poczekać na rozwój wydarzeń.

 

Decyzja powinna być oparta na wnikliwej analizie. Szczególnie należy wziąć pod uwagę:

– perspektywy na działalność w przyszłości,

– koszty przeprowadzanych zmian /księgowość, prawo/.

 

Likwidacja

Przed likwidacją

 1. Wspólnicy podejmują uchwałę o      rozwiązaniu spółki
 2. Wyznaczeni są likwidatorzy
 3. Zgłoszenie do Sądu rejestrowego      faktu rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji
 4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym      i Gospodarczym, że spółka będzie rozwiązana i że otwiera się jej      likwidacji
 5. Uaktualnienie danych w Głównym      Urzędzie Statystycznym
 6. Uaktualnienie danych w      ewidencji płatników składek ZUS
 7. Uaktualnienie danych w Urzędzie      Skarbowym na formularz NIP-2
 8. Uaktualnienie danych w zgłoszeniu      rejestracyjnym dla celów podatku VAT na formularzu VAT-R
 9. Powiadomienie banków      obsługujących spółkę o otwarciu likwidacji
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji      majątku
 11. Sporządzenie sprawozdania      finansowego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji na podstawie ustawy      o rachunkowości
 12. Sporządzenie bilansu otwarcia      likwidacji zawierającego wycenę aktywów według ich wartości zbywczej i      przedłożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia

W czasie likwidacji

 1. Wierzytelności powinny być windykowane      lub sprzedane
 2. Należy zaspokoić wszystkich      wierzycieli
 3. Należy upłynnić majątek spółki,
 4. Podział między wspólników      majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
 5. jeśli w trakcie trwania      likwidacji upływa rok obrotowy, likwidatorzy powinni po upływie każdego      roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej      działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Koniec likwidacji

 1. Należy sporządzić sprawozdanie      likwidacyjne na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku      pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli (czyli na dzień zakończenia      likwidacji według ustawy o rachunkowości) i zatwierdzenie sprawozdania      przez zgromadzenie wspólników
 2. Złożenie wniosku o wykreślenie      spółki z KRS, wraz z sprawozdaniem finansowym oraz dokumentacją      potwierdzającą jego zatwierdzenie.
 3. Złożenie zeznania podatkowego, sprawozdania      finansowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego do      organu podatkowego
 4. Wykreślenie spółki z wszystkich      rejestrów urzędowych,
 5. Zawiadomienie właściwego organu      podatkowego o osobie oraz miejscu przechowywania ksiąg

 

Zawieszenie działalności

Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przepis ten dotyczy także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Okres zawieszenia działalności spółki z o.o

W okresie zawieszenia przedsiębiorca ma przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie składa deklaracji i nie wpłaca zaliczek na podatek.

W trakcie zawieszenia wykonywania przez spółkę działalności gospodarczej ma ona pewne obowiązki oraz korzysta z pewnych praw:

 • Może osiągać przychody finansowe,      także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania      działalności gospodarczej
 • Korzysta z prawa do wykonywania      wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła      przychodów ( płaci podatki od nieruchomości, może ponosić wydatki dot.      najmu)
 • Ma obowiązek regulowania      zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały, zanim spółka zawiesiła      działalność gospodarczą.
 • Ma obowiązek uczestniczenia w      postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych      związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem      działalności
 • jest      zobowiązana wykonywać wszelkie inne obowiązki nakazane przepisami prawa.
 • może      zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorstw      wykonujących działalność gospodarczą.

 

W tych latach podatkowych, w których spółka od początku do końca każdego roku pozostawała w stanie faktycznego zawieszenia działalności gospodarczej i nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze, które miały wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, spółka w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego, ani sprawozdania finansowego.

 


Status quo  i kontynuowanie działalności

Niektóre podmioty decydują się na to rozwiązanie. Jest ono szczególnie polecane, gdy spółka nie decyduje się na likwidację.

Rozwiązanie to eliminuje ponoszenie kosztów na obsługę prawną ale utrzymuje na pewnym poziomie koszt obsługi księgowej.

 

FRUX umożliwi Państwu realizację każdego z powyższych rozwiązań.

 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z likwidacją spółki  z o.o.,
 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z zawieszeniem działalności gospodarczej spółki  z o.o.,
 • Mamy specjalną ofertę dla podmiotów, które wygasiły swoją działalność gospodarczą lecz nie przeprowadzają procedury likwidacji lub zawieszenia.

Jakie są opłaty za złożenie sprawozdania finansowego w KRS?

Jednostki wpisane do rejestru sądowego /spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą/ są zobowiązane do składania w KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami wymienionymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Na wniosek jednostki w rejestrze przedsiębiorców wpisuje się wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami.

Wniosek o wpis dokonywany jest na urzędowym formularzu KRS-Z30 a wpis do KRS podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Należy pamiętać, że wiąże się to z poniesieniem opłaty sądowej w wysokości 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG w wysokości 250 zł.

Opłatę można uiścić w kasie albo na numer konta właściwego sądu, Wydziału Gospodarczego KRS.

W przypadku gdy podmiot uiści płatność na konto bankowe i wysyła sprawozdanie finansowe pocztą, należy dołączyć kopię potwierdzającą dokonanie przelewu.

Procedura zamknięcia roku obrachunkowego w fundacjach

 

1.       do końca marca sporządzenie sprawozdania finansowego

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest „kierownik jednostki”, czyli jedno- lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją – najczęściej jest to zarząd. W praktyce, sporządzającym sprawozdanie finansowe będzie oczywiście księgowy lub zewnętrzna firma, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to nie księgowy, lecz „kierownik jednostki” (np. zarząd) ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Oznacza to, że jeśli sprawozdanie nie zostanie sporządzone lub będzie sporządzone nieprawidłowo, bądź będzie zawierało nierzetelne dane, karany będzie za to zarząd organizacji. Grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujący organizacją (np. zarząd), podając zarazem datę podpisu. Jeżeli w zarządzie jest kilka osób, to sprawozdanie podpisują wszyscy jego członkowie. Członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania, ale wtedy musi sporządzić pisemne uzasadnienie odmowy, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

Warto pamiętać, że potrzebne są minimum 3 egzemplarze sprawozdania finansowego /KRS, urząd skarbowy/.

 

2.       do końca marca złożenie do US deklaracji rocznej o podatku dochodowym CIT-8

3.       do końca czerwca zatwierdzenie przez właściwy organ sprawozdania finansowego (sprawozdanie musi być podpisane przez osobę sporządzająca oraz właściwy organ)

To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji – może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub zarząd. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.
Organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje także uchwałę o podziale wyniku finansowego: przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe lub pokryciu ujemnego wyniku finansowego z funduszu statutowego.
Warto pamiętać, że organ zatwierdzający sprawozdanie również odpowiada za prawidłowość jego sporządzenia i w przypadku jego nieprawidłowości będzie też podlegał karze.

4.       podjęcie przez właściwy organ uchwały o przyjęciu sprawozdania

5.       w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania musi być ono złożone w US

Każda organizacja pozarządowa – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego(potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania). Pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Ponieważ w większości organizacji „rokiem obrotowym” – czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). Następnie organizacja ma trzy miesiące na przyjęcie sprawozdania – czyli określone w statucie władze (np. zarząd lub walne zebranie członków) mają na to czas do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do urzędu skarbowego. Ostatecznym terminem na wysłanie sprawozdania do US jest zatem 10 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli organizacja nie złożyła sprawozdania, może być ukarana mandatem.

 

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą ponadto złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji).

6.       sprawozdanie merytoryczne  musi być wysłane do właściwego ministra oraz podane do wiadomości publicznej

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (nazywane sprawozdaniem merytorycznym) do ministra, sprawującego nad nią nadzór (to, który jest to minister, zostało określone w statucie). Sprawozdanie, składane wg wzoru określonego w rozporządzeniu (Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji), obejmuje „rok obrotowy” – co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. Ponieważ w przepisach nie podano terminu składania sprawozdania, przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2012 rok do końca 2013).

W przypadku OPP umieszczone w bazie sprawozdań i umieszczone na stronie po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie również publikowane w Monitorze Polskim.

 

 

Rejestracjia podmiotu zagranicznego do VAT

Zagraniczni przedsiębiorcy dokonują rejestracji dla celów polskiego VAT, składając kompletnie wypełnione i podpisane przez upoważnioną osobę formularze NIP-2 i VAT-R.

Do składanego zgłoszenia rejestracyjnego powinni też załączyć następujące dokumenty:

 

1)            oryginał wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju zarejestrowania przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego /powinien być aktualny/

2)            oryginał zaświadczenia wydanego przez władze podatkowe kraju prowadzenia działalności potwierdzający zarejestrowanie dla potrzeb VAT w tym kraju, przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,

3)            umowę rachunku bankowego z bankiem w Polsce,

4)            umowę z biurem rachunkowym,

5)            opis działalności w Polsce uzasadniający potrzebę rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce, PKD

6)            pełnomocnictwo /osoba fizyczna udziela pełnomocnictwa osobie fizycznej/,

Czasami dodatkowo:

1)            oryginał umowy spółki (lub innego aktu założycielskiego przedsiębiorcy zagranicznego) przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego /przypadek, gdy wyciąg z rejestru nie jest czytelny/,

 

Za dokonanie rejestracji przedsiębiorca zagraniczny powinien również uiścić opłatę skarbową w kwocie 170 zł. Za udzielenie pełnomocnictwa 17 pln.

http://frux.co/dla-podmiotow-zagranicznych/

english:

http://frux.co/en/

 

Błąd w sprawozdaniu finansowym za poprzednie lata

Czasami zdarza się, że w jednostka stwierdza, że zatwierdzone już sprawozdania z poprzednich lat zawierają błąd.

Przyczyn takich sytuacji może być bardzo wiele. Bywa, że stan magazynowy na początku roku. jest inny niż wykazany w BO tego roku w księgowości. Zdarza się,  nie są w ujęte w sprawozdaniu istotne pozycje – naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od pożyczek, faktury, itd.

 

Jak wprowadzić  korektę w księgach rachunkowych w odpowiednich latach zależy od tego, kiedy błąd wykryto oraz czy sprawozdanie, którego dotyczy błąd, zostało już zatwierdzone. Gdy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, odpowiednie zapisy należy ująć w księgach bieżącego roku.

 

Za błąd podstawowy nie uznaje się zmian wykazanych w bilansie w kwotach wynikłych:

 • ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości jednostki,
 • z utworzenia rezerw w nieprawidłowej wysokości – w sprawozdaniu wykazane są na podstawie szacunków, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań,
 • z zastosowania niewłaściwej stawki amortyzacyjnej /można zmieniać stawki w każdym roku/,
 • z popełniania błędów niewpływających istotnie na dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata, w których popełniono błąd,
 • ze zdarzeń, których rozstrzygnięcie do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie było jednostce znane (np. wyroki sądowe).

Jeśli zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się tylko w informacji dodatkowej.

Dlatego każdy błąd wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania należy rozpatrywać pod względem jego istotności i wpływu na ostateczny wynik finansowy.

W razie wykrycia błędu istotnego, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, mówimy o błędzie podstawowym.

 

 

Błąd popełniony w latach poprzednich powoduje, że nie zostaje zniekształcony wynik finansowy za rok obrotowy, w którym stwierdzono błąd. W związku z tym, że błąd nie dotyczy danego roku, lecz lat poprzednich, korekty nie odnosi się do rachunku zysków i strat danego roku, ale wykazuje bezpośrednio w bilansie w kapitałach własnych.

 

Skutki korekt z tytułu błędów podstawowych prezentowane są w bilansie w pozycji A.VI. pasywów.

Uszczegółowienie prezentacji przyczyn błędów podstawowych następuje w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

MSR 8 mówi, że możliwe są dwie metody prezentacji. W pierwszej – dla zapewnienia porównywalności danych – dokonuje się statystycznego (pozaksięgowego) przekształcenia rachunku zysków i strat, doprowadzając go do takiej postaci, jak gdyby błąd został wykryty i zaksięgowany w okresie, w którym go popełniono. Drugie podejście – to pozostawienie rachunku zysków i strat bez zmian, natomiast objaśnienie przyczyn błędu w  części „dodatkowe informacje i objaśnienia” / Ustawa o Rachunkowości, załącznik nr 1,  punkt 5 części „dodatkowe informacje i objaśnienia”/, wraz z podaniem przekształconego statystycznie rachunku zysków i strat.

Decyzja, które rozwiązanie wybrać, leży w gestii kierownika jednostek.  Przede wszystkim każda jednostka powinna zdefiniować poziom istotności błędu, po to, by stworzyć podstawy formalno-prawne dla stosowania procedury korekty błędu podstawowego. Niezwykle istotną sprawą jest również rzetelna informacja na temat błędu, zawarta w kilku częściach sprawozdania finansowego. Równie ważna jest informacja na temat skutków ujęcia błędów podstawowych dla organów stanowiących i kontrolnych jednostek, a przede wszystkim – dla organów zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz decydujących o podziale zysku lub pokryciu straty. Inne bowiem należy mieć podejście do dysponowania zyskiem/stratą bieżącego okresu, a inne – nierozliczonym wynikiem lat ubiegłych, w szczególności gdy jest on rezultatem korekt błędów podstawowych

 

Firma kupuje samochód – podatki

Zakup samochodu od osoby fizycznej

 

Zakup samochodu od osoby niebędącej podatnikiem VAT skutkuje powstaniem obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (2%).

Podatek od sprzedaży prywatnego samochodu

 

Przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu, który nigdy nie był wprowadzony do działalności gospodarczej, zaliczyć należy do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy. Jego wysokość wyznacza wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 powołanej ustawy). Jeżeli zatem podatnik poniósł wydatki związane ze sprzedażą tego samochodu, np. opłaty komisowe, koszty ogłoszeń prasowych – ustalając przychód ze sprzedaży, obniża cenę określoną w umowie o ich wartość, jako koszty odpłatnego zbycia.

Przychód ten jednak powstaje wyłącznie wówczas, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu. Początkiem biegu wskazanego okresu jest koniec miesiąca, w którym podatnik został właścicielem zbywanego auta. Dlatego dla powstania przychodu nie ma znaczenia m.in. data sprowadzenia pojazdu z zagranicy oraz data zarejestrowania go w Polsce.

– zaniżanie przychodu nieopłacalne

W sytuacji, gdy cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi ją w wysokości wartości rynkowej – dlatego nie opłaca się jej zaniżać. Ustalając „swoją cenę” organ weźmie pod uwagę m.in. ceny rynkowe samochodu tej samej marki, o tych samych parametrach technicznych i użytkowych, z uwzględnieniem w szczególności jego stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca sprzedaży. Jeżeli zaistniały okoliczności mające wpływ na obniżenie tej ceny, warto je wskazać w umowie (np. uszkodzenia auta, większy niż przeciętny przebieg pojazdu).

Gdy cena z umowy wzbudzi wątpliwości organu co do jej rzetelności, wezwie on strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn podania ceny niewspółmiernej do wartości rynkowej. Jeżeli nie odpowiedzą one na to wezwanie, organ może określić ją samodzielnie z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli będzie ona odbiegała co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

– koszt nabycia i poniesione nakłady

Podstawę do zapłaty podatku dochodowego stanowi dochód ze sprzedaży samochodu poza działalnością gospodarczą. Jest nim różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu a kosztem jego nabycia, zmniejszona o nakłady dokonane w czasie posiadania pojazdu (art. 24 ust. 6 ustawy o pdof).

Kosztem nabycia jest kwota należna zbywcy, czyli kwota wynikająca z faktury lub umowy zakupu samochodu, oraz koszty związane z jego zakupem. Z kolei do kosztów związanych z zakupem należą m.in. PCC zapłacony przy zakupie, podatek akcyzowy (jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy), opłata za tzw. pierwszy przegląd techniczny w kraju, tłumaczenie dokumentów, opłaty za tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie samochodu w drodze przed jego zarejestrowaniem.

Wśród nakładów poniesionych w trakcie posiadania samochodu wymienić należy wydatki na jego remont i ulepszenie (m.in. remont lub wymiana silnika, wartość prac blacharskich i lakierniczych, montaż instalacji gazowej). Nie należą do nich natomiast wydatki eksploatacyjne (np. wymiana oleju, zakup paliwa, bieżące badania techniczne, ubezpieczenie AC i OC).

Warto zadbać o udokumentowanie omówionych wydatków. Trzeba bowiem pamiętać, iż wydatki te obniżają podstawę opodatkowania, dlatego to po stronie sprzedającego leży obowiązek udowodnienia przed organem podatkowym ich wysokości oraz faktu poniesienia.

– kiedy zapłata podatku?

Z fiskusem nie trzeba rozliczać się natychmiast – obowiązek ten wypełniamy dopiero po zakończeniu roku. Omawiany dochód, jako opodatkowany według skali podatkowej, należy wykazać w rocznym zeznaniu, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano samochód. W tym samym terminie należy uregulować podatek dochodowy z tego tytułu.

 

Run your business in Poland

Investors, when making decisions related to investments, are motivated by the information regarding a market. Poland is a very interesting place for foreign investors.

 

You can easily find on internet key figures and economy factors concerning Poland and you will ensure it is one of the best location for father expansion of your enterprise in word.

 

Thinking about Poland it is briefly worth to say, that:

 • It is very easy access to Eastern and Western Europe – Poland can be your door to the other markets in the region,
 • there is a low labor cost comparing European average,
 • significant internal market  – large number of inhabitants, almost 40 millions,
 • resilient to negative external factors and financial problems and  crisis – mainly due to the diversified export structure and stable big internal demand,
 • safe environment for undertaking economic activity and long-term planning (Poland’s membership in NATO and the EU, stable prices, GDP growth),
 • having very low risk of a financial crisis (public sector debt app. 56 % GDP while the EU 27 average equals 80% GDP),
 • large number of agile small and medium enterprises (over 3 000 000 registered entities).

You will not face with significant legal problems when running the foreign enterprise in Poland. The principal legal act governing business activity in Poland is the Economic Freedom Act of 2 July 2004. It regulates undertaking, running and closing businesses on the territory of Poland, as well as tasks of the public administration within this regard.

 

Foreign persons from the EU and European Free Trade Agreement zones belonging to the European Economic Area may undertake and run business on the basis of the same rules applicable to Polish entrepreneurs.

Other foreign persons  have the right, unless international agreements state otherwise, to undertake and run business activity eg. in the forms:

 • limited liability company
 • branch office
 • representative offices

FRUX can be your business partner and foreign affiliate.

 

We focus specially on a small business, family’s enterprises and the companies, which make its first business’s step abroad.

 

FRUX can support in:

 • accounting and payroll service
 • running business in Poland for foreign enterpriser
 • information research,
 • administration work,
 • trade support,
 • other

Please do not hesitate to contact and ask about the offer. We will be very happy to answer your questions.

 

 

The non-business criteria of your decision are also important.

Polish are friendly, open and hospitable people. The standards of living are continually growing and its level is becoming very similar to that of Western Europe. In the cities you can find restaurants offering various cuisines from all over the world and the night life. All of which is available at prices below those in the West.

Poland has wonderful wildlife and well-located resorts. If instead of the woodlands, lakes, sea and mountains. If you prefer to view historical sights, there is no problem in a country to find a thousand years of history.

 

Obsługa prawna – porady, opracowanie lub zmiany statutów i regulaminów, rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Frux uruchamia nowe usługi

Usługi dla osób i firm tworzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w zakresie:

 • wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działań o charakterze społeczny
 •  struktury władz organizacji i wzajemnych relacji jej organów
 • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych

Opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń przy ścisłym uwzględnieniu specyfiki konkretnego pomysłu oraz potrzeb założycieli/fundatorów

Opracowanie pakietu uchwał fundatorów lub odpowiednio komitetu założycielskiego niezbędnych do powołania fundacji/stowarzyszenia

Wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o rejestrację fundacji/ stowarzyszenia w Krajowym rejestrze Sądowy

Dla osób lub firm prowadzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w następującym zakresie:

 • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych
 • zakresu i terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych spoczywających na organizacji
 • zakresu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy
 • zmian statutu oraz zmian składu władz organizacji
 • likwidacji lub połączenia z inną organizacją

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiany statutu – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Zmiany personalne we władzach organizacji – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Opracowywanie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy

Rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego

Realizacja obowiązków sprawozdawczych obejmująca przygotowanie kalendarza sprawozdawczości dla organizacji, sprawdzanie sprawozdań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, składanie wymaganych sprawozdań

Zapraszamy do współpracy

Zespół Frux sp. z o.o.