Usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Obsługa księgowa dla każdego

Specyfika działalności organizacji pozarządowych NGO wymagają od każdego biura rachunkowego dostosowania usług księgowych i finansowych do specyficznych wymogów prawa, sposobów finansowania i zarządzania NGO.

Frux to biuro rachunkowe, które doskonale zna specyfikę organizacji pozarządowych. Codzienne stykamy się z jej problemami i wyzwaniami przez świadczenie usług obsługi księgowej.

Wszystkie organizacje pozarządowe, wykonując zadania pożytku publicznego, które są finansowane ze źródeł nie tylko publicznych, ale także prywatnych i dotacji europejskich, muszą zwracać uwagę na wymogi ustalone przez podmioty finansujące. Dotyczą one także między innymi obsługi księgowej i finansów. Każde biuro rachunkowe zdaje sobie sprawę z tego, że wymogi te są nowością w trzecim sektorze NGO, przez co stale ulegają ulepszeniom. Na przykład zasady prowadzenia ksiąg handlowych wymagają gruntownej wiedzy na temat wielu dziedzin. Przed osobami świadczącymi usługi księgowe powinno się stawiać wysokie wymagania.

Na sektor pozarządowy narzucane są odrębne przepisy dotyczące obsługi księgowej, w tym w szczególności przepisów podatkowych i zasad sprawozdawczości finansowej. NGO nierzadko prowadzą także odznaczające się własną specyfiką projekty współfinansowane ze środków europejskich. Ich wydatkowanie wymaga odpowiedniej obsługi księgowej, która nie tylko uwzględni regulacje dotyczące rachunkowości, ale także realizację trudnych procedur budżetowania i rozliczania środków. Biuro rachunkowe Frux doskonale zna wszystkie te zagadnienia. Stale rozwijamy naszą ofertę usług księgowych w zakresie NGO.

Członkowie naszego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w księgowości, finansach i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Poradzimy sobie ze zleconymi zadaniami bez względu na to, czy zlecicie nam prowadzenie ksiąg handlowych, czy usługi księgowe o innym charakterze.

Współpracujemy z ekspertami branży NGO: prawnikami, specjalistami od podatków, finansowania działalności ze środków publicznych i europejskich specjalizujących się w trzecim sektorze, by móc jak najlepiej świadczyć nasze usługi.

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę kadrową
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Koordynacja windykacji należności
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – koordynacja rekrutacji, oraz obsługa systemu dofinansowania,
 • Doradztwo i obsługa prawna

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych grupach:

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy

Obsługa płac:

 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością,
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS, zmiana statutu, rejestracja działalności gospodarczej
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • inne

Obsługa Projektowa:

 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Wsparcie procesu aplikowania w zakresie finansowym
 • Budżetowanie projektów
 • Opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej projektów
 • Bieżący nadzór nad finansami projektów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta,
 • Udostępnienie adresu,
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta,
 • prowadzenie kancelarii,
 • inne