Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki

Księgowość stowarzyszenia

Kompleksowa obsługa księgowa dla każdego stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia to podmioty, które są zobowiązane prowadzić pełną bądź uproszczoną księgowość. Dotyczy to także sytuacji, gdy organizacje nie osiągają z tytułu prowadzonej działalności żadnych dochodów. Wymaga się od nich ewidencjonowania wszystkich zrealizowanych operacji gospodarczych, także tych o charakterze non profit. Księgi rachunkowe tych instytucji ani sposób ich wypełniania nie różnią się zbytnio od analogicznych dokumentów prowadzonych na potrzeby przedsiębiorstw. Trzeba mieć jednak świadomość konieczności uwzględniania odmienności ich specyfiki. Systematycznym uzupełnianiem dokumentów księgowych mogą zajmować się oddelegowani do tego zadania pracownicy stowarzyszenia. Lepszym rozwiązaniem jest jednak nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym.

Frux – profesjonalna obsługa księgowa stowarzyszeń

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w księgowości i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno podmiotom dysponującym osobowością prawną, jak i tzw. stowarzyszeniom zwykłym, niezarejestrowanym w KRS. Podejmujemy się prowadzenia bieżących ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w obowiązującej ustawie o rachunkowości. W zakresie naszych usług mieści się także sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności współpracujących z biurem podmiotów oraz przesyłanie dokumentacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obsługujemy również stowarzyszenia prowadzące księgowość podatkową w formie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Poza systematycznym uzupełnianiem ksiąg rachunkowych w zakresie naszych usług mieści się też sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8. Trzeba ją złożyć we właściwym dla miejsca siedziby organizacji organie fiskalnym w właściwym czasie od dnia bilansowego.

Frux – kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych stowarzyszeń

Jako profesjonalne biuro rachunkowe przejmujemy na siebie odpowiedzialność za sprawną realizację wszystkich czynności rozliczeniowych. Mamy świadomość, że księgowość stowarzyszenia nie sprowadza się tylko do mechanicznej rejestracji zdarzeń finansowych. Bierzemy czynny udział w opracowywaniu polityki rachunkowości organizacji. Pomagamy m.in. w prawidłowym układaniu planów kont oraz w odpowiednim kwalifikowaniu wydatków programowych i administracyjnych. To umożliwia szybkie i sprawne rozliczanie się z otrzymanych dotacji oraz dokonanie rzetelnej oceny rentowności podmiotu.

Sposób naszego działania dopasowujemy do wielkości stowarzyszenia oraz specyfiki jego działalności. W przypadku niewielkiej liczby operacji finansowych realizowanych w ciągu roku na życzenie klienta możemy uzgodnić optymalną formułę kosztową. Formę elektroniczną ksiąg rachunkowych stosujemy zawsze wtedy, gdy ilość transakcji sfinalizowanych przez podmiot w skali rocznej jest bardzo duża.

Nasze usługi obejmują:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę płac
 • Obsługę kadrową
 • Usługi projektowe, wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł
 • Zarządzanie finansami
 • Doradztwo i obsługa prawna
 • Różne prace administracyjne

Szczegółowy zakres usług w poszczególnych grupach:

Obsługa księgowa - Mężczyzna podpisuje dokument piórem.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
 • Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami
Obsługa księgowa - okrągły, biały zegar na półce, wskazuje godzinę 08:00

Obsługa księgowa:

 • Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
 • Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
 • Udzielanie Zlecającemu i na Jego życzenie wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy
Obsługa płac - człowiek, trzymający długopis, wskazuje na kartce miejsce do podpisu.

Obsługa płac:

 • Sporządzanie dla Klienta listy płac jego pracowników (także wydzielonych na projekty)
 • Sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem pracowników Klienta i dostarczanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą Klienta jako płatnika
 • Przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy
Obsługa kadrowa - pracownik wyciąga segregator stojący na półce

Obsługa kadrowa:

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • Sporządzanie odpowiednich aneksów
 • Dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych
 • Przechowywanie ww. dokumentów
Obsługa Projektowa - szary symbol paragrafu

Obsługa Projektowa:

 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Wsparcie procesu aplikowania w zakresie finansowym
 • Budżetowanie projektów
 • Opracowywanie dokumentacji finansowo księgowej projektów
 • Bieżący nadzór nad finansami projektów
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym
Zarządzanie finansami - złote i srebrne monety ułożone w kupce, w tle wisi zegar

Zarządzanie finansami:

 • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
 • Zarządzanie płynnością
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur i usprawnień w przedsiębiorstwie
 • Udział przy wdrożeniach IT
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Udział w negocjacjach, ocena umów handlowych
 • Kierowanie zespołem, budowanie struktury i polityka ocen pracowników
 • Zarządzanie administracją – kontrola umów, dokumentów, poziomy akceptacji, obiegu dokumentów
 • Inne
Obsługa prawna - pracownik kancelarii prawnej podpisuje dokumenty

Obsługa prawna:

Współpracujemy z renomowanymi doradcami i kancelariami prawnymi.

 • Rejestracja podmiotów w KRS, zmiana statutu, rejestracja działalności gospodarczej
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Inne
Wirtualne biuro - człowiek pracujący na laptopie

Wirtualne biuro i inne prace administracyjne:

 • Załatwianie spraw administracyjnych za klienta
 • Udostępnienie adresu
 • Obsługa telefonu, faksu, poczty e-mail klienta
 • Prowadzenie kancelarii
 • Inne