Obsługa księgowości w stowarzyszeniach

Fundacje i stowarzyszenia to podmioty, które są zobowiązane prowadzić pełną bądź uproszczoną księgowość. Dotyczy to także sytuacji, gdy organizacje nie osiągają z tytułu prowadzonej działalności żadnych dochodów. Wymaga się od nich ewidencjonowania wszystkich zrealizowanych operacji gospodarczych, także tych o charakterze non profit. Księgi rachunkowe tych instytucji ani sposób ich wypełniania nie różnią się zbytnio od analogicznych dokumentów prowadzonych na potrzeby przedsiębiorstw. Trzeba mieć jednak świadomość konieczności uwzględniania odmienności ich specyfiki. Systematycznym uzupełnianiem dokumentów księgowych mogą zajmować się oddelegowani do tego zadania pracownicy stowarzyszenia. Lepszym rozwiązaniem jest jednak nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym, takim jak działająca w Warszawie i we Wrocławiu firma Frux.

Frux – profesjonalna obsługa księgowa stowarzyszeń

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w księgowości i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno podmiotom dysponującym osobowością prawną, jak i tzw. stowarzyszeniom zwykłym, niezarejestrowanym w KRS. Podejmujemy się prowadzenia bieżących ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w obowiązującej ustawie o rachunkowości. W zakresie naszych usług mieści się także sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności współpracujących z biurem podmiotów oraz przesyłanie dokumentacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obsługujemy również stowarzyszenia prowadzące księgowość podatkową w formie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Poza systematycznym uzupełnianiem ksiąg rachunkowych w zakresie naszych usług mieści się też sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8. Trzeba ją złożyć we właściwym dla miejsca siedziby organizacji organie fiskalnym w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, przypadającego zwykle na 31 grudnia.

Frux – kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych stowarzyszeń

Jako profesjonalne biuro rachunkowe przejmujemy na siebie odpowiedzialność za sprawną realizację wszystkich czynności rozliczeniowych. Mamy świadomość, że księgowość stowarzyszenia nie sprowadza się tylko do mechanicznej rejestracji zdarzeń finansowych. Bierzemy czynny udział w opracowywaniu polityki rachunkowości organizacji. Pomagamy m.in. w prawidłowym układaniu planów kont oraz w odpowiednim kwalifikowaniu wydatków programowych i administracyjnych. To umożliwia szybkie i sprawne rozliczanie się z otrzymanych dotacji oraz dokonanie rzetelnej oceny rentowności podmiotu.

Sposób naszego działania dopasowujemy do wielkości stowarzyszenia oraz specyfiki jego działalności. W przypadku niewielkiej liczby operacji finansowych realizowanych w ciągu roku na życzenie klienta prowadzimy księgowość papierową. Formę elektroniczną ksiąg rachunkowych stosujemy zawsze wtedy, gdy ilość transakcji sfinalizowanych przez podmiot w skali rocznej jest bardzo duża.