Likwidacja czy zawieszenie działalności w NGO

Gdy organizacja zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Należy podjąć strategiczną decyzję:

– czy likwidować organizację całkowicie?

– czy można zawiesić wykonywanie działalności?

–  czy lepiej utrzymać status quo  i poczekać na rozwój wydarzeń?

 

Decyzja powinna być oparta na wnikliwej analizie. Szczególnie należy wziąć pod uwagę:

– perspektywy na działalność w przyszłości,

– koszty przeprowadzanych zmian /księgowość, prawo/.

 

Likwidacja

Członkowie stowarzyszenia mogą podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu.

Często w statucie podaje się również informacje, kto zostanie likwidatorem i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje, decyzję w tych sprawach podejmuje walne zebranie członków.

Fundacja nie może, w przeciwieństwie do stowarzyszenia, zostać rozwiązana wyłącznie na mocy uchwały własnego organu lub decyzji fundatora. Powszechny jest również pogląd, że fundację można zlikwidować wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie w art. 15. To stanowisko oznacza, że fundację można zlikwidować wyłącznie, gdy przewiduje to ustawodawca, nie zaś na mocy postanowień statutu lub z woli jakiegokolwiek organu fundacji.

Najważniejsze elementy procesu likwidacji organizacji, to:

 • powstanie przesłanek ustawowych do likwidacji organizacji, lub podjęcie stosownej uchwały /gdy prawo daje taką możliwość/,
 • Zawiadomienie sądu rejestrowego o wszczęciu likwidacji,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań.
 • Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.
 • Po zakończeniu likwidacji przedstawić właściwemu organowi organizacji do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.
 • Zgłoszenie do sądu wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Poinformowanie urzędu statystycznego
 • Poinformowanie urzędu skarbowego
 • Upublicznienie informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
 • Przeprowadzenie czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji takich jak np. ściąganie wierzytelności, wypełnienie zaciągniętych zobowiązań.

 

 

Zawieszenie działalności

Przepisy polskiego prawa nie przewidują możliwości zawieszenie działalności organizacji. Stowarzyszenie czy fundacja wciąż działają, nawet jeśli nie prowadzą działań.


Status quo  i kontynuowanie działalności

Wiele organizacji decydują się na to rozwiązanie, szczególnie gdy przyszłość nie jest pewna i gdy organizacja nie decyduje się na likwidację.

Rozwiązanie to eliminuje ponoszenie kosztów na obsługę prawną związaną z likwidacją. Utrzymane są natomiast koszty obsługi księgowej na pewnym poziomie – należy wywiązywać się z obowiązków nałożonych przez przepisy.

 

FRUX umożliwi Państwu realizację każdego z powyższych rozwiązań.

 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z likwidacją NGO,
 • Mamy specjalną ofertę dla organizacji, które potrzebują wygasić swoją działalność, lecz nie decydują się na likwidację.

Jakie są opłaty za złożenie sprawozdania finansowego w KRS?

Jednostki wpisane do rejestru sądowego /spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą/ są zobowiązane do składania w KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami wymienionymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Na wniosek jednostki w rejestrze przedsiębiorców wpisuje się wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami.

Wniosek o wpis dokonywany jest na urzędowym formularzu KRS-Z30 a wpis do KRS podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Należy pamiętać, że wiąże się to z poniesieniem opłaty sądowej w wysokości 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG w wysokości 250 zł.

Opłatę można uiścić w kasie albo na numer konta właściwego sądu, Wydziału Gospodarczego KRS.

W przypadku gdy podmiot uiści płatność na konto bankowe i wysyła sprawozdanie finansowe pocztą, należy dołączyć kopię potwierdzającą dokonanie przelewu.

Procedura zamknięcia roku obrachunkowego w fundacjach

 

1.       do końca marca sporządzenie sprawozdania finansowego

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest „kierownik jednostki”, czyli jedno- lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją – najczęściej jest to zarząd. W praktyce, sporządzającym sprawozdanie finansowe będzie oczywiście księgowy lub zewnętrzna firma, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to nie księgowy, lecz „kierownik jednostki” (np. zarząd) ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Oznacza to, że jeśli sprawozdanie nie zostanie sporządzone lub będzie sporządzone nieprawidłowo, bądź będzie zawierało nierzetelne dane, karany będzie za to zarząd organizacji. Grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujący organizacją (np. zarząd), podając zarazem datę podpisu. Jeżeli w zarządzie jest kilka osób, to sprawozdanie podpisują wszyscy jego członkowie. Członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania, ale wtedy musi sporządzić pisemne uzasadnienie odmowy, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

Warto pamiętać, że potrzebne są minimum 3 egzemplarze sprawozdania finansowego /KRS, urząd skarbowy/.

 

2.       do końca marca złożenie do US deklaracji rocznej o podatku dochodowym CIT-8

3.       do końca czerwca zatwierdzenie przez właściwy organ sprawozdania finansowego (sprawozdanie musi być podpisane przez osobę sporządzająca oraz właściwy organ)

To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji – może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub zarząd. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.
Organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje także uchwałę o podziale wyniku finansowego: przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe lub pokryciu ujemnego wyniku finansowego z funduszu statutowego.
Warto pamiętać, że organ zatwierdzający sprawozdanie również odpowiada za prawidłowość jego sporządzenia i w przypadku jego nieprawidłowości będzie też podlegał karze.

4.       podjęcie przez właściwy organ uchwały o przyjęciu sprawozdania

5.       w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania musi być ono złożone w US

Każda organizacja pozarządowa – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego(potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania). Pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Ponieważ w większości organizacji „rokiem obrotowym” – czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). Następnie organizacja ma trzy miesiące na przyjęcie sprawozdania – czyli określone w statucie władze (np. zarząd lub walne zebranie członków) mają na to czas do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do urzędu skarbowego. Ostatecznym terminem na wysłanie sprawozdania do US jest zatem 10 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli organizacja nie złożyła sprawozdania, może być ukarana mandatem.

 

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą ponadto złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji).

6.       sprawozdanie merytoryczne  musi być wysłane do właściwego ministra oraz podane do wiadomości publicznej

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (nazywane sprawozdaniem merytorycznym) do ministra, sprawującego nad nią nadzór (to, który jest to minister, zostało określone w statucie). Sprawozdanie, składane wg wzoru określonego w rozporządzeniu (Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji), obejmuje „rok obrotowy” – co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. Ponieważ w przepisach nie podano terminu składania sprawozdania, przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2012 rok do końca 2013).

W przypadku OPP umieszczone w bazie sprawozdań i umieszczone na stronie po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie również publikowane w Monitorze Polskim.

 

 

Obsługa prawna – porady, opracowanie lub zmiany statutów i regulaminów, rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Frux uruchamia nowe usługi

Usługi dla osób i firm tworzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w zakresie:

 • wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działań o charakterze społeczny
 •  struktury władz organizacji i wzajemnych relacji jej organów
 • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych

Opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń przy ścisłym uwzględnieniu specyfiki konkretnego pomysłu oraz potrzeb założycieli/fundatorów

Opracowanie pakietu uchwał fundatorów lub odpowiednio komitetu założycielskiego niezbędnych do powołania fundacji/stowarzyszenia

Wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o rejestrację fundacji/ stowarzyszenia w Krajowym rejestrze Sądowy

Dla osób lub firm prowadzących organizacje typu non-profit lub not-for-profit/ fundacje i stowarzyszenia

Indywidualne doradztwo w następującym zakresie:

 • dostępnych źródeł finansowania działań w tym darowizn, dotacji, działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych
 • zakresu i terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych spoczywających na organizacji
 • zakresu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy
 • zmian statutu oraz zmian składu władz organizacji
 • likwidacji lub połączenia z inną organizacją

Rejestracja działalności gospodarczej

Zmiany statutu – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Zmiany personalne we władzach organizacji – wypełnienie formularzy oraz przygotowanie pakietu dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wpisu do Krajowym rejestrze Sądowym

Opracowywanie procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy

Rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego

Realizacja obowiązków sprawozdawczych obejmująca przygotowanie kalendarza sprawozdawczości dla organizacji, sprawdzanie sprawozdań pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, składanie wymaganych sprawozdań

Zapraszamy do współpracy

Zespół Frux sp. z o.o.

Księgowość stowarzyszeń i fundacji – redukcja kosztów

W środowisku organizacji pozarządowych, często myśląc o kosztach obsługi księgowej nie wyodrębniamy kosztów księgowych, kosztów kadrowych i płacowych oraz kosztów rozliczania projektów.  Na każdy z tych zakresów usług składają się konkretne czynności, które podlegają odrębnej wycenie. Liderzy NGO nie zwracają uwagi na poszczególne elementy i ich koszty. Często przepłacają za obsługę księgową organizacji. Księgowi, ale także niektóre biura rachunkowe często zawyżają koszty obsługi NGO. Znając specyfikę organizacji oferują dużą elastyczność cenową, której końcowym wynikiem są zawyżone koszty w skali dłuższego czasu.  Oferują niskie koszty obsługi stałej w zamian za dodatkowe środki za każdy realizowany projekt.  Z punktu widzenia organizacji jest to sytuacja wygodna, bo pozwala zminimalizować administracyjne koszty własne. Jednak z punktu widzenia racjonalności wydatków koszty te najczęściej są 20%-60% wyższe niż koszty obliczane zgodnie z ogólnie przyjętymi na rynku usług księgowych zasadami.

Nasza firma stara się oferować fundacjom i stowarzyszeniom profesjonalne dedykowane NGO usługi księgowe oraz elastyczne formy rozliczeń z zachowaniem ogólnych zasad i konkurencyjnych cen.

Na koszty obsługi  składają następujące grupy kosztów obliczane według odrębnych zasad:

Koszty obsługi księgowej, której szczegóły opisaliśmy na  https://frux.org.pl/dla-ngo/ obliczane są według ilości dokumentów księgowych. Każdy dokument liczony jest jako jedna sztuka bez względu na ilość księgowań, które z niego wynikają np. ilości projektów w których jest rozliczany. W inny sposób liczone są wyciągi bankowe. Każda pozycja liczona jest jak osobny dokument. Biura rachunkowe stosują stawki minimalne do pewnej liczby dokumentów w skali miesiąca oraz dodatkową stawkę za przekroczenie progu. Koszty te to  zasadnicza część kosztów obsługi finansowej organizacji.

Koszty obsługi płacowej i kadrowej również opisane na https://frux.org.pl/dla-ngo/ obliczane są od osoby osobno dla płac i kadr. Każda osoba zatrudniana na umowę o pracę generuje jednostkę kosztu zarówno obsługi płacowej, jak i kadrowej. Umowy o dzieło i zlecenie generują jedynie jednostkę kosztu płac. W przypadku umów zleceń z nowymi pracownikami dodatkowym kosztem jest zgłoszenie do ZUS zazwyczaj liczone jak jednostka kosztu kadr.  Np. w danym miesiącu  zatrudniając 3 pracowników na etacie, zawiązując 3 umowy o dzieło, zawiązując 2 umowy zlecenie z nowymi  osobami i 1 po raz kolejny, koszt płac będzie wyglądał następująco 3+3+2+1=9 a koszt kadr następująco 3+0+2+0=5. Koszty te nie stanowią zazwyczaj więcej niż 10%-40% ogółu kosztów.

Koszty obsługi projektowej, szczegóły na  https://frux.org.pl/dla-ngo/ uzależnione są od kilku czynników: poziomu wsparcia (pełna obsługa finansów projektu od budżetowania projektu do rozliczenia, dekretowanie kosztów i przygotowanie rozliczenia, przygotowanie rozliczenia na postawie dostarczanych zadekretowanych dokumentów) źródła finansowania i zasad rozliczania, a także częstotliwości sprawozdań i ilości dokumentów. Większość organizacji sama rozlicza projekty, jednocześnie płacąc dodatkowe środki niewynikające z dwóch poprzednich grup kosztów.

Jeżeli chcecie sprawdzić ile rzeczywiście powinna kosztować obsługa księgowa waszej organizacji -prosimy o kontakt. Warto obniżać koszty zyskując profesjonalne dedykowane usługi i elastyczną formę pokrycia tych kosztów.

Zespół Frux sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.

Podmioty, których rok obrotowy kończy się w grudniu powinny sporządzić  oraz przedstawić sprawozdanie finansowe właściwym organom do końca marca 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane i opatrzone datą podpisu przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 UoR). Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to podpisy powinni złożyć wszyscy członkowie.

 

Zobowiązani do podpisania sprawozdania finansowego mogą odmówić podpisania sprawozdania. Artykuł 52 ust. 2 UoR  dopuszcza możliwość odmowy podpisania sprawozdania finansowego ale powinno być dołączone pisemne  uzasadnienie.

Sprawozdanie finansowe  powinno być podpisane przez osoby, które pełnią funkcję na dzień sporządzenia sprawozdania. Ma to znaczenie w przypadku, gdy w ciągu roku następowały zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg, lub osób odpowiedzialnych za kierowanie jednostką.

Wszystkie części sprawozdania finansowego powinny być podpisane własnoręcznie przez zobowiązane osoby:

•  wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,

•  bilans,

•  rachunek zysków i strat,

•  dodatkowe informacje i objaśnienia,

•  rachunek przepływów pieniężnych (dla podmiotów zobowiązanych),

•  zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym (dla podmiotów zobowiązanych).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest narzędziem służącym realizacji działalności socjalnej.

Zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS, zasady gospodarowania środkami, osoby uprawnione do korzystania oraz obowiązki pracodawców określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4.03.1994 r.

 

KTO?

 

ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust 1).

Pracodawcy ci mogą również odstąpić od tworzenia Funduszu (z wyjątkiem pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- w tym przypadku nie ma limitu etatów). Postanowienie o nietworzeniu ZFŚS w tym przypadku powinno być zawarte (art.4):

 • w układzie zbiorowym pracy w przypadku pracowników objętych zbiorowym układem pracy,
 • w regulaminie wynagradzania w przypadku pracowników nie objętych zakładowym układem pracy (postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem) (obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania dla pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników wynika z art. 772 § 1. KP).

Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie muszą (ale mogą) tworzyć fundusz. Mogą nie wypłacać świadczeń urlopowych, ale powinni przekazać stosowną informację pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy(art.3 ust. 3).

 

 

 

JAK?

Pracodawca powinien uzależnić przyznawanie świadczeń ze środków funduszu od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika, przy czym warunki korzystania z tych świadczeń powinny zostać określone w stosownym regulaminie (art. 8 ustawy).

Regulamin ten powinien określać, którzy pracownicy są uprawnieni do otrzymania poszczególnych świadczeń, a także jakie są kryteria ich przyznawania.

Pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS powinni ustalić jego regulamin, w porozumieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów albo organizacjami związkowymi.

Należy otworzyć odrębny rachunek bankowy i na nim gromadzić środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) (art. 12 ust. 1).

Na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych ustala się wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu ZFŚS i dokonuje się odpis.
W 2012 roku nie zmieni się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego (np. odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 1093,93 zł.)

W 2012 r. pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 31 maja 2012 r. kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych a  resztę w terminie do 30 września 2012 r resztę.

Podstawę naliczania odpisu podstawowego stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (§ 1 Rozp. Min Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych… )

 

ZFŚS może być przeznaczony na pokrycie tylko wydatków na działalność socjalną, czyli według zmiany wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2012 usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Ze środków ZFŚS mogą być finansowane tylko wyżej wymienione rodzaje działalności socjalnej. Inne wydatkibędą wydatkami sprzecznymi z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili pracownicy, organizacje związkowe). Szczegółowy katalog wydatków powinien zostać określony w regulaminie ZFŚS.

 

Zmiana godzin pracy biura FRUX

Uprzejmie informujemy, że zmieniliśmy godziny pracy biura FRUX. Od marca 2012 jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9,00 – 17,00.

Zdecydowaliśmy się na tą zmianę, gdyż cześć klientów (stowarzyszeń,  fundacji oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą) prosiło,  by dostosować godziny pracy biura rachunkowego do czasu pracy obowiązującego w ich jednostkach.