Przejdź do menu głównegoPrzejdź do treściPrzejdź do stopki
Niebieski długopis położony na otwartym zeszycie

Likwidacja czy zawieszenie działalności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

2013-09-13

Gdy spółka zaczyna wykazywać mniejszą aktywność staje ona przed trudnym wyborem.

Należy podjąć strategiczną decyzję:

– czy likwidować spółkę całkowicie,

– czy zawiesić wykonywanie działalności,

–  czy utrzymać status quo  i poczekać na rozwój wydarzeń.

Decyzja powinna być oparta na wnikliwej analizie. Szczególnie należy wziąć pod uwagę:

– perspektywy na działalność w przyszłości,

– koszty przeprowadzanych zmian /księgowość, prawo/.

Likwidacja

Przed likwidacją

 1. Wspólnicy podejmują uchwałę o      rozwiązaniu spółki
 2. Wyznaczeni są likwidatorzy
 3. Zgłoszenie do Sądu rejestrowego      faktu rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji
 4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym      i Gospodarczym, że spółka będzie rozwiązana i że otwiera się jej      likwidacji
 5. Uaktualnienie danych w Głównym      Urzędzie Statystycznym
 6. Uaktualnienie danych w      ewidencji płatników składek ZUS
 7. Uaktualnienie danych w Urzędzie      Skarbowym na formularz NIP-2
 8. Uaktualnienie danych w zgłoszeniu      rejestracyjnym dla celów podatku VAT na formularzu VAT-R
 9. Powiadomienie banków      obsługujących spółkę o otwarciu likwidacji
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji      majątku
 11. Sporządzenie sprawozdania      finansowego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji na podstawie ustawy      o rachunkowości
 12. Sporządzenie bilansu otwarcia      likwidacji zawierającego wycenę aktywów według ich wartości zbywczej i      przedłożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia

W czasie likwidacji

 1. Wierzytelności powinny być windykowane      lub sprzedane
 2. Należy zaspokoić wszystkich      wierzycieli
 3. Należy upłynnić majątek spółki,
 4. Podział między wspólników      majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
 5. jeśli w trakcie trwania      likwidacji upływa rok obrotowy, likwidatorzy powinni po upływie każdego      roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej      działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Koniec likwidacji

 1. Należy sporządzić sprawozdanie      likwidacyjne na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku      pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli (czyli na dzień zakończenia      likwidacji według ustawy o rachunkowości) i zatwierdzenie sprawozdania      przez zgromadzenie wspólników
 2. Złożenie wniosku o wykreślenie      spółki z KRS, wraz z sprawozdaniem finansowym oraz dokumentacją      potwierdzającą jego zatwierdzenie.
 3. Złożenie zeznania podatkowego, sprawozdania      finansowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego do      organu podatkowego
 4. Wykreślenie spółki z wszystkich      rejestrów urzędowych,
 5. Zawiadomienie właściwego organu      podatkowego o osobie oraz miejscu przechowywania ksiąg

Zawieszenie działalności

Zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przepis ten dotyczy także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Okres zawieszenia działalności spółki z o.o

W okresie zawieszenia przedsiębiorca ma przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie składa deklaracji i nie wpłaca zaliczek na podatek.

W trakcie zawieszenia wykonywania przez spółkę działalności gospodarczej ma ona pewne obowiązki oraz korzysta z pewnych praw:

 • Może osiągać przychody finansowe,      także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania      działalności gospodarczej
 • Korzysta z prawa do wykonywania      wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła      przychodów ( płaci podatki od nieruchomości, może ponosić wydatki dot.      najmu)
 • Ma obowiązek regulowania      zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały, zanim spółka zawiesiła      działalność gospodarczą.
 • Ma obowiązek uczestniczenia w      postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych      związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem      działalności
 • jest      zobowiązana wykonywać wszelkie inne obowiązki nakazane przepisami prawa.
 • może      zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorstw      wykonujących działalność gospodarczą.

W tych latach podatkowych, w których spółka od początku do końca każdego roku pozostawała w stanie faktycznego zawieszenia działalności gospodarczej i nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze, które miały wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, spółka w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nie ma obowiązku składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego, ani sprawozdania finansowego.

Status quo  i kontynuowanie działalności

Niektóre podmioty decydują się na to rozwiązanie. Jest ono szczególnie polecane, gdy spółka nie decyduje się na likwidację.

Rozwiązanie to eliminuje ponoszenie kosztów na obsługę prawną ale utrzymuje na pewnym poziomie koszt obsługi księgowej.

FRUX umożliwi Państwu realizację każdego z powyższych rozwiązań.

 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z likwidacją spółki  z o.o.,
 • Świadczymy kompleksowe usługi związane  z zawieszeniem działalności gospodarczej spółki  z o.o.,
 • Mamy specjalną ofertę dla podmiotów, które wygasiły swoją działalność gospodarczą lecz nie przeprowadzają procedury likwidacji lub zawieszenia.
Powrót do wszystkich artykułów